ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Louwman Motor Příbram, s.r.o. , se sídlem Sárská 2664/3, Praha 5, 155 00, IČ: 28901941 (dále jen „LMPB“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro LMPB prioritou.

LMPB je ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679 správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů:
    (i)      účastníků akcí pořádaných LMPB;
             a. Účel zpracování – efektivní organizace akcí, zasílání pozvánek na akce
             b. Právní základ zpracování – souhlas, oprávněný zájem
             c. Zpracovávané osobní údaje – jméno a příjmení, název a adresa společnosti, telefon, e-mail, obor činnosti
    (ii)     analytiků, vědců a dalších zástupců odborné veřejnosti z oblasti působnosti LMPB;
             a. Účel zpracování – plnění smlouvy
             b. Právní základ zpracování – plnění smlouvy
             c. Zpracovávané osobní údaje – jméno a příjmení kontaktní osoby, telefon, e-mail, IČO, případně další údaje vztahující se ke konkrétní smlouvě
    (iii)    obchodních partnerů LMPB;
             a. Účel zpracování – realizace smluvního vztahu
             b. Právní základ zpracování – plnění smlouvy
             c. Zpracovávané osobní údaje – jméno a příjmení kontaktní osoby, telefon, e-mail, IČO, číslo bankovního účtu, případně další údaje vztahující se
                 ke konkrétní smlouvě
    (iv)    uchazečů o zaměstnání v LMPB;
             a. Účel zpracování – nábor zaměstnanců
             b. Právní základ zpracování – A: jednání před uzavřením smlouvy, B: oprávněný zájem, C: souhlas
             c. Zpracovávané osobní údaje – v rozsahu uvedeném v životopise a motivačním dopise
             d. Doba zpracování – A, B: po dobu výběrového řízení, C: po dobu udělení souhlasu (tj. 5 let nebo do jeho odvolání)
    (v)     osob, které kontaktují LMPB prostřednictvím e-mailu nebo webového kontaktního formuláře;
             a. Účel zpracování – vyřízení zaslaného požadavku/ dotazu/ připomínky/ podnětu
             b. Právní základ zpracování – plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (případně jiný, dle druhu řešené problematiky)
             c. Zpracovávané osobní údaje – jméno, příjmení, e-mailová adresa

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.


ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností LMPB zpracovávány pro tyto účely:
      • Jednání před uzavřením smlouvy;
      • Plnění smlouvy (zejména plnění smluv s obchodními partnery LMPB);
      • Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, účetní a daňové legislativy atd.);
      • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů LMPB, například ochrana internetových stránek a sítě LMPB
         před zneužitím);
      • Plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (výkon veřejné moci, kterým je LMPB pověřen).


ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

LMPB je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

  Údaje subjektů údajů   Účely zpracování
  Jméno a příjemní Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, Vyřízení zaslaného požadavku/dotazu/připomínky/podnětu
  Kontaktní adresa Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
  E-mail Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, Vyřízení zaslaného požadavku/dotazu/připomínky/podnětu
  Telefonní číslo Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
  Číslo účtu Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
  IČ Plnění smlouvy, Plnění právních povinností
  Datum narození Plnění smlouvy, Plnění právních povinností
  Informace uvedené
  v životopise
Jednání před uzavřením smlouvy (v případě uchazečů o zaměstnání)


Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smlouvy, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci LMPB, které jsou nezbytné pro zajištění služeb.


PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci činnosti LMPB jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným LMPB, případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního důvodu pro zpracování osobních údajů. 

LMPB je v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinen, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.


OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců obchodních partnerů LMPB, a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s LMPB, popř. jiné údaje, které LMPB obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije LMPB za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že LMPB bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů společností LMPB své zaměstnance a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci s LMPB.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je LMPB povinen jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (např. pro účely zasílání pozvánek na naše akce apod.) zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu udělení souhlasu nebo do jeho odvolání. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.


Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

  Účel zpracování Doba uchování
  Plnění smlouvy Po dobu trvání smlouvy a po dobu 10 let od ukončení smlouvy
  Plnění právních povinností Po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
  Ochrana oprávněného zájmu správce Maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
  Opatření před uzavřením smlouvy Po dobu jednání o uzavření smlouvy (po dobu výběrového řízení)
  Plnění úkolu prováděného ve veřejném      zájmu Po dobu stanovenou příslušným právním předpisem, který úkol prováděný ve veřjeném zájmu správci ukládá nebo po dobu nezbytnou k naplnění účelu (maximálně 5 let od doby počátku zpracování údajů)


PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit.
Jedná se o právo
   (i) na přístup k osobním údajům,
   (ii) na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů,
   (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, 
   (iv) na omezení zpracování osobních údajů, 
   (v) na přenositelnost údajů a
   (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.


Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás LMPB zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás LMPB zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu či doplnění. LMPB opravu či doplnění provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.

Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, LMPB vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování LMPB neukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po LMPB požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby LMPB Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, LMPB Vaší žádosti nebude moci vyhovět.

Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů LMPB. V případě, že LMPB neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je hlavní podstata Vaší námitky namířena proti zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, použijte prosím odkaz v závěru posledního obchodního sdělení (newsletteru), který jste od nás obdrželi, k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla LMPB nebo e-mailem na infopb@louwman.cz. LMPB si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.